Περιοδοντική εξέταση

Αποτελεί βασικό και αναπόσπαστο κομμάτι της οποιασδήποτε περιοδοντικής θεραπείας. Στην ουσία η θεραπεία ξεκινά με την περιοδοντική εξέταση, αφού μόνο έτσι μπορεί να γίνει σωστή εκτίμηση και αντιμετώπιση του προβλήματος.

Αυτή περιλαμβάνει:

 • Αρχική Συζήτηση (διερεύνηση των αναγκών του ασθενή)
 • Ιατρικό- Οδοντιατρικό ιστορικό
 • Κλινική Εξέταση (ενδελεχής καταγραφή κλινικών ευρημάτων & μετρήσεων)
 • Έλεγχος Σύγκλεισης & ύπαρξης Κροταφογναθικού Συνδρόμου (Κ.Γ.Σ)
 • Ακτινογραφική Εξέταση
 • Επικουρικά Στοιχεία (φωτογραφίες, εκμαγεία μελέτης)
 • Διάγνωση, ανάλυση και διαμόρφωση Σχεδίου Θεραπείας

 

Θεραπεία Περιοδοντίτιδας

Μη χειρουργική (Bασική)

Κάθε περιοδοντική νόσος αντιμετωπίζεται αρχικά με εντατικό περιοδοντικό καθαρισμό ή αλλιώς βασική (μηχανική) περιοδοντική θεραπεία. Η θεραπεία αυτή διαρκεί 3-5 μήνες και ολοκληρώνεται σε 4-8 συνεδρίες, αναλόγως της κάθε περίπτωσης.

Σκοπός της μηχανικής θεραπείας είναι η αποκατάσταση της υγείας στους ιστούς με τη κατά το δυνατό μεγαλύτερη μη χειρουργική απομάκρυνση οδοντικής πλάκας και τρυγίας από όλες τις επιφάνειες των δοντιών, καθώς και την εξασφάλιση συνθηκών που θα αποτρέπουν την επανασυγκέντρωσή τους.

Τι περιλαμβάνει και πώς εφαρμόζεται;

 1. Τροποποίηση και βελτίωση της καθημερινής στοματικής υγιεινής
 2. Αφαίρεση των μικροβιακών εναποθέσεων (πάνω και κάτω από τα ούλα)
 3. Διόρθωση σύγκλεισης (αν χρειάζεται)
 4. Επανεξέταση (και επιπλέον θεραπεία αν χρειάζεται)

Συστηματικές έρευνες έχουν αποδείξει την αποτελεσματικότητα της θεραπείας αυτής στην περιοδοντική νόσο.

 

Χειρουργική -Τεχνικές εξάλειψης Περιοδοντικών Θυλάκων

Σε πολλούς ασθενείς, ήδη από την αρχική εξέταση και ακόμη περισσότερο κατά την επανεξέταση, κρίνεται απαραίτητη η χειρουργική παρέμβαση για την αποτελεσματικότερη αποκατάσταση της υγείας στους περιοδοντικούς ιστούς, είτε λόγω εντάσεως της φλεγμονής είτε λόγω αναγκαστικής αναδιαμόρφωσης της αρχιτεκτονικής των ιστών.

Αυτές μπορεί να είναι:

 • Ουλικά μοσχεύματα
 • Οστική διαμόρφωση
 • Αναγεννητικές τεχνικές
 • Κατευθυνόμενη ιστική αναγέννηση
 • Οστικά μοσχεύματα

Οι χειρουργικές αυτές παρεμβάσεις γίνονται με τοπική αναισθησία, τελείως ανώδυνα, έχουν μικρή διάρκεια και ιδιαίτερα σύντομο χρόνο αποθεραπείας.

 

Οδοντικά Εμφυτεύματα

Καθοδηγούμενη τοποθέτηση εμφυτευμάτων

Τα οδοντικά εμφυτεύματα αποτελούν την πιο σύγχρονη και συνάμα την πιο αποτελεσματική οδοντιατρική πράξη για μακρόχρονη αποκατάσταση ελλείποντων δοντιών, υπό την προυπόθεση βέβαια να έχει γίνει σωστός σχεδιασμός και εκτέλεση της θεραπείας. Δεδομένου των ποικίλλων παραγόντων που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για αρτιότητα του αποτελέσματος, η υψηλού επιπέδου εκπαίδευση και εμπειρία του επεμβαίνοντος είναι ιδιαιτέρως σημαντική.

Απόρροια της έλλειψης των παραπάνω προυποθέσων συντελεί στην ολοένα αυξανόμενη συχνότητα εμφάνισης της περιεμφυτευματίτιδας; φλεγμονής των ιστών γύρω από τα εμφυτεύματα που παρουσιάζει πολλά κοινά συμπτώματα με την περιοδοντίτιδα.


Σε αντίθεση όμως με την κινητικότητα των δοντιών στην περιοδοντίτιδα, η κινητικότητα ενός εμφυτεύματος στην περιεμφυτευματίτιδα είναι μη αντιστρεπτή και η απόλυτη ένδειξη απώλειας και εξαγωγής του, γεγονός που καθιστά αναγκαία την αποφυγή εμφάνισης της φλεγμονής αλλά και την άμεση αντιμετώπιση της.

 

Θεραπεία περιεμφυτευματίτιδας
Η θεραπεία αυτή διέπεται από παρόμοιες αρχές με την θεραπεία της περιοδοντίτιδας και συνίσταται και αυτή σε μη χειρουργική και χειρουργική.

Σε αντίθεση όμως με τη θεραπεία της περιοδοντίτιδας, η χειρουργική παρέμβαση στην θεραπεία της περιεμφυτευματίτιδας είναι πιο συχνά αναγκαία και λιγότερο προβλέψιμη καθώς η φλεγμονή στα εμφυτεύματα είναι πιο δύσκολα αντιμετώπισιμη από ότι στα δόντια.

 

Μικροχειρουργική περιοδοντίου

Θεραπεία υφιζήσεων (κάλυψη ριζών)
Η θεραπεία αυτή συνίσταται στη χρήση μοσχευμάτων  για την αποκατάσταση των δημιουργηθέντων υφιζήσεων (υποχώρηση των ούλων) και κάλυψη των απογυμνωθέντων ριζών είτε για λόγους υγιείας (αδυναμία καθαρισμού, αποτριβή οδοντικών ιστών και υπερευαισθησία) είτε για καθαρά αισθητικούς λόγους

Πολλαπλές χειρουργικές επιμήκυνσεις μυλών (ουλικό χαμόγελο)
Η επέμβαση αυτή ενδεικνύται όταν αντιθέτως, υπάρχει υπερέκθεση των ούλων και υπερκάλυψη των δοντιών, ομοίως είτε για λόγους υγείας (υποουλικής τερηδόνας, ανάγκη προσθετικών εργασιών) είτε για καθαρά αισθητικούς λόγους.

 

Επικουρικές θεραπείες

Πολύ συχνά κάποιες περιοδοντικές παρεμβάσεις είναι απολύτως απαραίτητες για την επίτευξη άλλων οδοντιατρικών και ορθοδοντικών εργασιών.

Παραδείγματα τέτοιων επεμβάσεων είναι:

 • Επιμήκυνση κλινικής μύλης
 • Αύξηση φατνιακής ακρολοφίας (ουλικά & οστικά μοσχεύματα)
 • Εκτομή χαλινού
 • Εκβάθυνση προστομίου
 • Διατήρηση μετεξακτικού φατνίου 

 

Διατήρηση θεραπευτικού αποτελέσματος (Περιοδοντική Συντήρηση)

Με την ολοκλήρωση της ενεργητικής θεραπείας και την αποκατάσταση της υγιείας στους περιοδοντικούς ιστούς ο ασθενής εισέρχεται στη φάση της περιοδοντικής συντήρησης.

Αυτή εμπεριέχει τρίμηνες επανεξετάσεις, ειδικά τον πρώτο χρόνο μετά τη θεραπείακαι το διάστημα αυτό επανεξετάζεται σε ετήσια βάση. Σε ιδιαιτέρως ευπαθείς ασθενείς με έντονη περιοδοντική φλεγμονή μπορεί να χρειάζεται εντατικότερη παρακολούθηση. Αντιθέτως, σε λιγότερο ευπαθείς ασθενείς οι επανεξετάσεις αυτές μπορεί να προγραμματίζονται ανά 4-μηνο ή ακόμη και ανά 6-μηνο.

Μακροχρόνιες μελέτες έχουν αποδείξει την αναγκαιότητα αλλά και αποτελεσματικότητα της φάσης αυτής στην αποτροπή επανεμφάνισης της περιοδοντικής νόσου.